Moлитва, святкування та ігри. 31травня 2018р. учні з Ольштина взяли участь в Малій Сарепті. Діти та молодь з дека натів ольштинського і елблонського кожного року прибувають до Циганка – Желіхова, щоб взяти участь в молитві та іграх підготовлених організаторами. Кожний з учасників знайшов щось для духа і відпочив від трудів науки у школі.

Modlitwa, świętowanie i zabawa. 31 maja 2018 r. uczniowie z Olsztyna wzięli udział w Małej Sarepcie. Każdego roku dzieci i młodzież z dekanatów: olsztyńskiego i elbląskiego zjeżdżają się do Cyganka – Żelichowa, by razem uczestniczyć w modlitwie, grach i zabawach przygotowanych przez organizatorów. Każdy z uczestników mógł znaleźć dla siebie coś dla ducha oraz odpocząć od trudów nauki w szkole.

Categories: Церква

Leave a Reply